คณะกรรมการบริษัท

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายชาย วินิชบุตร

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชาลี โสภณพนิช

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ร.ศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั้งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร

นางบุษยา มาทแล็ง

กรรมการอิสระ

นายธนพล ศิริธนชัย

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ติดต่อตัวแทนของเรา