ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ :
31 ธันวาคม 2564
มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ :
37,800 ล้านบาท
ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :
FPT.IR@frasersproperty.com
โทรศัพท์ :
02-483-0429, 02-483-0430

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์