ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
EBIT
(หน่วย: ล้านบาท)
ข้อมูลการเงินที่สำคัญ รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย  15,553 14,648 11,427
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม* 3,836 3,919 3,020
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม** 1,173 1,245 769
รายได้จากธุรกิจโรงแรม   566 331 163
รายได้อื่น  443 366 342
รายได้รวม  21,571 20,509 15,721
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 6,264 5,894 4,160
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้  5,269 4,793 2,867
กำไรสุทธิ  3,484 2,840 1,567
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)  1,791 2,791 1,586
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.96 1.34 0.68
สินทรัพย์รวม  92,363 93,186 92,634
หนี้สินรวม  64,493 61,053 58,384
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   27,870 32,133 34,253
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,495 2,572 966
อัตรากำไรขั้นต้น
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 32.5 27.9 24.8
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม (ร้อยละ) 48.8 49.7 36.7
ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (ร้อยละ) 34.9 39.6 45.4
รายได้จากธุรกิจโรงแรม (ร้อยละ) 31.2 10.6 -55.3
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 16.2 13.9 10.9
อัตรากำไรสุทธิ (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) (ร้อยละ)  14.4 13.6 10.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.5 3.0 1.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 9.0 9.3 4.8
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.63 1.39 1.33
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 51.8 49.9 49.9

* รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าและการบริการ รายได้ค่าบริหารจัดการ และกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
** รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าและการบริการ และรายได้ค่าบริหารจัดการ

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์