ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (แก้ไข)
แจ้งการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแห่งใหม่
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
การเสนอขายทรัพย์สินของบริษัท และ บริษัทย่อยให้แก่ FTREIT
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
การเข้าทำสัญญาสำหรับพื้นที่โครงการอาคารสีลมเอจระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
รายงานการออกหุ้นกู้
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์