ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,710,843,868 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,319,277,419 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,319,277,419 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 1,009,531,269 43.53
2. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 888,390,839 38.30
3. DBS Bank Ltd. 115,501,515 4.98
4. UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited 71,500,000 3.08
5. UBS AG, Singapore Branch 38,191,034 1.65
6. นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล 23,429,147 1.01
7. บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 23,429,147 1.01
8. CLSA Limited 13,500,000 0.58
9. นายวรพันธ์ เทพบัญชาพร 7,771,700 0.34
10. อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,660,035 0.33

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์