กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนางานด้านความยั่งยืนของเราดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ acting progressively, Consuming responsibly และ focusing on people ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ทำให้เกิดการต่อยอดเป็นกิจกรรมที่หลากหลายกว่า 13 ประการ โดยคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสามารถสะท้อนออกมาเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมภายใต้สถานการ์ณและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทและแนวปฏิบัติ

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อขับเคลื่อนสู่การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) ควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินผลการความสำเร็จในการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

CSR activity

ติดต่อตัวแทนของเรา