คำถามที่พบบ่อย

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือที่เคยรู้จักในนาม ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2533 และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2545

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เป็นเจ้าของ ผู้บริหาร และผู้พัฒนาแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และการโรงแรม รวมทั้งเป็นสปอนเซอร์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในชื่อ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้นกว่า 36,000 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการควบรวมกิจการของ GOLD เข้าในกลุ่ม FPT แล้ว บริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ GVREIT ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้นกว่า 8,708 ล้านบาท และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ Gold Property Fund หรือ GOLDPF ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้นกว่า 1,999 ล้านบาท อีกด้วย

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) วางเป้าหมายเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งไปสู่ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ภายใต้กลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

  • การลงทุนและการเป็นหุ้นส่วน : การร่วมทุนที่เพิ่มคุณค่า เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างก้าวกระโดด
  • ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง : การสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำสู่ลูกค้าของเรา
  • ดาต้าและเทคโนโลยี : การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนในอนาคต
  • การพัฒนาแพลตฟอร์มที่หลากหลาย : ครอบคลุมแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ด้วยกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลาย

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) มุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยแพลตฟอร์มในการประกอบธุรกิจที่หลากหลายพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยแนวคิดสำคัญในการเข้าทำรายการซื้อกิจการของโกลเดนแลนด์ประกอบด้วย

  1. เพิ่มความครอบคลุมในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ตามแผนกลยุทธ์ที่จะเป็นผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
  2. เพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย
  3. เป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กลุ่มสินทรัพย์และฐานลูกค้าที่แตกต่าง
  4. เพิ่มรายได้และผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินใด ๆ ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คือผู้ถือหุ้นใหญ่ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ด้วยการถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 80.77 ของหุ้นที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์ 5 ประเภท ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์และเขตธุรกิจ รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม

วัน แบงค็อก เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์